Polityka prywatności

Szanowna Pani/Szanowny Panie ,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Firma Handlowa Gama II  siedzibą w Babicach Nowych, właściciel domeny https://sklep-gama.pl  informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę Handlową Gama II, właściciela domeny sklep-gama.pl.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę Handlową Gama II Magdalena Grzęda.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Handlowa Gama II Magdalena Grzęda o numerze NIP: 1181553564 z siedzibą przy ul. Ogrodniczej 50 05-082 Babice Nowe
 2. Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email kontakt@sklep-gama.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę Handlową Gama II treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes stowarzyszenia polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
  c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Handlowej Gama II  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes jest Firmy HandlowejGama II  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy Handlowej Gama II  jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy Handlowej Gama II  polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed
  roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy Handlowej Gama II (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  b.) podmioty świadczące na Firmy Handlowej Gama II Magdalena Grzęda usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,
  d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Stowarzyszenie Firma Handlowa Gama II Magdalena Grzęda nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firma Handlowa Gama II Magdalena Grzęda treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firmy Handlowej Gama II Magdalena Grzęda prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul.Ogrodnicza 50, 05-082 Babice Nowe lub elektronicznej (wiadomość email na adres kontakt@sklep-gama.pl
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. 10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 10. 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę Handlową Gama II Magdalena Grzęda jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.